Közgyűlési jegyzőkönyv 2021.09.21.

  JEGYZŐKÖNYV

 

a „BASTEI” Baranya – Steiermark Baráti Egyesület ( Freundschaftsverein ) 7624.Pécs, Vilmos u. 25.

személyes részvétellel megtartott évi rendes közgyűléséről

Időpont:          2021. szeptember 21. napján 17.30 órakor

Helyszín:        Civil Közösségek Háza Pécs, István tér 17. szám

Jelen van:       a mellékelt jelenléti íven szereplő 32 tag

 

Dr. Schmidt László elnök köszönti a megjelenteket.

Ismerteti az 1. napirendi pontot: a határozatképesség megállapítása

 

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a 2021. szeptember 16-án megtartott közgyűlésen a jelenléti ív szerint a taglétszám 17 fő volt jelen, ezért a közgyűlés nem volt határozatképes, a közgyűlést lezárta.

 

Tájékoztatja jelenlévőket, a meghívóban közöltek szerint, ha a közgyűlés nem határozatképes megismételt közgyűlést kell tartani, (a meghívóban közölt megismételt közgyűlés időpontja 2021. szeptember 21-én 17.30 órakor) mely megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes.

 

Dr. Schmidt László tájékoztatja jelenlévőket, hogy a jelenléti íven feltüntetett aláírások számbavételével a közgyűlésen   32 fő jelent meg, ezért a közgyűlés határozatképes.

 

Dr. Schmidt László ismerteti a 2. napirendi pontot:

 

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás. A közgyűlés levezetését vállalja, jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Várbiró Istvánnét, hitelesítésre dr. István Józsefné dr. Molnár Katalint és Tenczné Pap Erzsébet tagokat.  Érintettek a felkérést elfogadták.

 

Kéri a tagokat, amennyiben más javaslatuk van, azt tegyék meg.  Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett  meghozta az

 1/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

Levezető elnöknek dr. Schmidt Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek dr. Várbiró Istvánné, hitelesítőknek dr. István Józsefné dr. Molnár Katalin és Tenczné Pap Erzsébet tagokat megválasztotta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 3. napirendi pontot: Napirend elfogadása.

 

Tagok a meghívóban tájékoztatást kaptak a napirendről. A napirendet változatlan formában javasolja.

 

Kéri a tagokat, hogy javaslatukat tegyék meg.  Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

 2/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a napirendet elfogadta.

 1. Schmidt László ismerteti a 4. napirendi pontot: Az egyesület elnökségének éves

beszámolója 2020. évről. Tájékoztatja a tagokat az egyesület 2020 évben a koronavírus járvány

miatt nem tudta a megtervezett programokat megtartani. Figyelemmel arra, hogy a járvány nem szűnt

meg, így ez ideig program még nem volt, október 24-re tervezünk egy kirándulást Zala községbe, ( a

Zichy kastély megtekintése) reméljük, hogy ez sikerülni fog.

Tájékoztatja tagokat, hogy az elmaradt közgyűlés miatt a tagdíj befizetés is elmaradt, reméli, ezt a tagok a 2020.tagdíjjal együtt rendezik. Bevételeink és a pályázati támogatás, ami 2019. évben 250.000.- ft megérkezett, így kiadásaink túlnyomó részét fedezte, illetve fedezi.

Tagdíj fizetés a járvány miatt késik, ugyanakkor a taglétszám is csökkent, az év folyamán 90.000.- ft folyt be. Érkezett személyi jövedelem 1 %-nak átutalása is.

 

Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg.  Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

 3/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés az elnökség éves beszámolóját elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti az 5. napirendi pontot: Gazdasági alelnök beszámolója 2020. évről. Felkéri dr. Tóth Gellértet az előterjesztésre.

 

Dr. Tóth Gellért: A 2020. évet pénzügyileg jónak mondhatjuk, hiszen pénzügyi egyensúlyunk megmaradt, figyelemmel arra is, hogy jelentősebb kiadás nem volt, és reményeink szerint a 2020. tagdíj befizetés pótolva lesz. Minden kiadásunkat fizetni tudtuk. Bevételeink és a pályázati támogatás, ami 2019. évben 250.000.- Ft megérkezett, így kiadásaink túlnyomó részét fedezte, illetve fedezi.

Tagdíj fizetési lelkesedésünk minimálisan csökkent, ami részben a taglétszám csökkenésének is betudható, hiszen az év folyamán 90.000.- ft folyt be, ez 80 % – os teljesítést jelent. Tizenhét (17) fő van elmaradva a 2019 – 2020. évi befizetéssel. Őket felszólítjuk a fizetésre. Remélem, akik még nem egyenlítették ki tartozásukat, akár 2018, akár 2019, és a múlt évre, azok akár most is, de legkésőbb decemberben pótolják elmaradásukat.

Taglétszámunk a mai nap 87 fő. Tényként kell megállapítani és elfogadni, hogy taglétszámunk sajnos évről – évre csökken.

Ismeretes, hogy a számlánkat a Raiffeisen bankban vezetjük, ahol az éves számlavezetési díj 23.459.- ft volt, ezzel szemben igen szép kamatot kaptunk, mindösszesen 208.- ft – ot egész évre.

Kiadásaink vázlatosan: a terembérlet a nagyobb kiadások között szerepel, ami éves szinten 16.000.- ft, különféle szolgáltatások: 66.020.- ft, irodaszer 28.565.- ft, posta költség 9.220.- ft volt. Mi fizettünk tagdíjat kerekítve összesen 24.000.- ft, (Civil Közösségek Háza Egyesület és az AÖWB világszervezet). Engedjétek meg, hogy mindazoknak megköszönjem a személyi jövedelemadó 1 % – át, akik nekünk utalták, ami 2020 – ban, 84.620.- ft volt.

Összegezve a múlt év pénzmozgásait megállapíthatjuk, hogy jó évet zártunk, hiszen összes kiadásunk kiegyenlítése után bankszámlánkon az év utolsó napján 817.890.- ft volt.

Pillanatnyi bankszámla egyenlegünk: 1.357.632.- ft (2021.08.31.)

 

 1. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással  32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

 4/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a gazdasági alelnök beszámolóját elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 6. napirendi pontot: Közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása.

 

Tájékoztatja tagokat, hogy az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi az alapszabály szerint:

 • egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
 • ifjúságot érintő drog – és alkoholproblémák megelőzése ebben a kérdésben előadásokat hallgattunk meg, ahol az egyesület tagjain kívülálló személyek is részt vettek.
 • A kulturális szolgáltatás keretében az egyesület Steiermark és Baranya megye kulturális, tudományos életét és értékeit ismerhette meg Neumarktban egy nagyon érdekes előadássorozat keretében.
 • A helyi turizmus keretében több kirándulást szerveztünk.

 

Az éves beszámoló napirendjében már tájékoztatta tagokat, hogy egyesületünk tevékenységét, a tervezett programjainkat a 2020-ban, majd 2021-ben zajló koronavírus járvány nagymértékben befolyásolta. A 2020 elejére tervezett programjaink közül a januárra tervezett  „ Csalagút építése” címmel Vagács József előadását nagy érdeklődés (több „külsős” egyetemi hallgató) részvételével  tartottuk meg. Ismételten élvezhettük Tám László diaporámás vetítését. Ez egy különleges művészet. László bemutatásának egyéni szint és hangulatot ad az általa kiválasztott zenei aláfestés. Valamennyiünket magával ragadott ez az érdekes este.

Még februárban ismételten ellátogattunk Csíkmadarasra. Egyedi hangulat, csodálatos táj.

A hagyományos disznóölésnél sokan segédkeztünk, majd nagy élvezettel fogyasztottuk el Timea ízletes vacsoráját. Kirándulás, lovas-szánon élvezhettük a Hargita csodálatos hóval fedett erdei útjait, A szabadban sütött kolbászkák, szalonna, forralt bor is nagyon jól esett a csípős hidegben. Síelés, a gyermekek számára bob-szánkózás, majd a Márton Áron múzeum megtekintése, és esténként nótázás tette felejthetetlenné ezt a pár napot.

Sajnos a március 16-tól országunkat is érintő pandémia miatt a további tervezett programjainkat le kellett mondanunk.

S természetesen  a 2021. májusáig tartó járvány miatt további összejövetelre nem volt módunk.

 

 1. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta az  

5/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a beszámolót elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 7. napirendi pontot: A 2021. éves költségvetés meghatározása.

Felkéri dr Tóth Gellért gazdasági alelnököt, hogy a napirendet ismertesse.

 

Dr Tóth Gellért: Figyelemmel arra, hogy az ez évi rendezvények nagyrészt elmaradtak, a rendszeres kiadások mellett további költség nem merült fel.

Október 24-re tervezünk egy kirándulást Pécsről – Andocs nevű településre mennénk, ahol egy szép barokk templomot, a hozzátartozó kegyhelyet néznénk meg, majd tovább Zala nevű településre, ahol Zichy Mihály emlék múzeumot látogatjuk meg. Ezt követően elmennénk a  Balaton déli partjától kb. 20 km-re egy Szólád névű településre, ahol a somogyi táj szőlészetének különleges pincéit néznénk meg.  Reméljük sikerül a decemberi programot is megvalósítani.

 

A rendszeresen felmerülő költségek mellett (teremdíj, bankszámlavezetés, szolgáltatások, rendszergazda díja, pályázatírás díja) számolnunk kell a könyveléssel kapcsolatos évi díjjal is.

Bevételként az évi tagdíjjal számolunk, – felhívom a figyelmet – 2021.01.01. – től az éves tagdíj 2.000.- ft / fő / év – valamint az elmaradások befizetésével is. Itt jegyzem meg, hogy alapszabályunk szerint 2 éves tagdíj elmaradás miatt – felszólítást követően – az illető tagot ki kell zárni az egyesületből. Pályázati támogatásra a koronavírus járvány miatt az idén nem számítunk.

 1. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett  meghozta a

6/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a 2021. évre vonatkozó költségvetési tervet elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 8. napirendi pontot: Az alapszabály módosítása, az alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása. Felkéri dr Várbiró Istvánnét a napirend ismertetésére.

 

Dr. Várbiró Istvánné: A Pécsi Törvényszék 1 Pk.60.004/1989./80.szám alatt hozott végzése kötelezte az egyesületet, hogy a 2020. november 13. napjától beérkezett elektronikus szavazás alapján hozott közgyűlési határozatot, személyes részvétellel megtartott közgyűlési határozattal erősítse meg.

 

Tájékoztatja a tagokat, hogy az egyesület titkára, az elektronikus szavazatok beérkezését követően megküldte az ülés tartása nélküli döntéshozatal eredményéről a jelentését, amely szerint a 88 egyesületi tag közül 48 érvényes szavazat érkezett, mindegyik szavazat támogatta az alapszabály előterjesztett módosítását, az alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

Az elektronikus részvétellel megtartott szavazásról készült jelenléti ív tartalmazta, kik vettek részt az elektronikus szavazáson és hogy döntöttek. A beérkezett szavazatok az egyesület elektronikus archívumában kerültek megőrzésre.

 

Az elektronikus szavazásra figyelemmel a tagság meghozta az 1/2020. (11.16.) sz. határozatát, amellyel az alapszabályt az előterjesztettekkel egyezően módosította. A Törvényszék a módosítást a nyilvántartáson átvezette, amelyet most személyes részvétellel magtartott közgyűlésen kell  megerősíteni.

 

A határozat az alábbiak szerint módosította, pontosította az alapszabály 9.3.pont 5. bekezdését:

 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a szavazásra jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.  A szabályszerűen közölt napirenden nem szereplő kérdésben hozható határozat, ha, a  szavazásra jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi szavazásra jogosult tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér.

 

A közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

A határozat alábbiak szerint módosította az alapszabály 10.3 pontját:

 

Az elnökség tagjai közül

– gazdasági alelnököt (aki egyben az egyesület akadályoztatott elnökének általános helyettese ),

– titkárt

választ egyszerű szavazattöbbséggel.

 

 

Az elnökség feladata kiegészült:

q.)a tag felvételéről való döntés.

 

A határozat az alábbiak szerint módosította és egészítette ki az alapszabály 10.pont 7. pontját:

 

n.) a gazdasági alelnök az elnök akadályoztatása esetén önálló jogkörrel ellátja az egyesület elnökének feladatait.

 

A bírósági végzés szerint törölni kell az elnökségi tagoknak az alapszabályban feltüntetett szenzitív adatait, csak a tisztség feltüntetését kérte. Így ennek megfelelően módosult az alapszabály, valamint az alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása. (a módosításokat dőlt betűvel vezettük át az alapszabályban)

 

Ismétlem, a változtatásokat a Törvényszék már bevezette a nyilvántartásba, csak fentiek személyes részvétellel megtartott közgyűlés általi megerősítését írta elő.

 

 1. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel, javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 32 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

 7/2021. (09.21.) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés az alapszabály módosítását, valamint az alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását az előterjesztettekkel egyezően elfogadta.

 

 

Dr. Schmidt László elnök megköszöni a résztvevők munkáját és a közgyűlést bezárja.

 

 

Kmft

 

 

 

…………………………                                                       ……………………

 1. Schmidt László                           dr. Várbiró Istvánné

levezető elnök                                                                    jegyzőkönyvezető

 

 

……………………….                                                ……………………..

 1. István Józsefné                   Tenczné Pap Erzsébet

hitelesítő                                                                   hitelesítő