Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.03.19.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

a „BASTEI” Baranya – Steiermark Baráti Egyesület személyes részvétellel megtartott évi rendes közgyűléséről

Időpont:          2019.március 19. napján 17.00 órakor

Helyszín:        Palatinus Étterem ( Pécs Király u.5. )

Jelen van:       a mellékelt jelenléti íven szereplő :   40 tag

 

 

Dr. Schmidt László elnök köszönti a megjelenteket.

Ismerteti az 1. napirendi pontot: a határozatképesség megállapítása. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a jelenléti ív szerint a taglétszám 85 fő, jelen van 40 fő, ezért a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést lezárja.

 

Tájékoztatja jelenlévőket, a meghívóban közöltek szerint, ha a közgyűlés nem határozatképes megismételt közgyűlést kell tartani 17.30 órakor, mely megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes.

 

Dr. Schmidt László tájékoztatja jelenlévőket, hogy a jelenléti íven feltüntetett aláírások számbavételével a közgyűlésen  40  fő jelent meg, ezért a közgyűlés határozatképes.

 

Dr. Schmidt László ismerteti a 2. napirendi pontot:

Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető,  jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

A közgyűlés levezetését vállalja, jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Várbiró Istvánnét, hitelesítésre Garadnayné Dónát Ágnes és Tencz János tagokat.

Érintettek a felkérést elfogadták.

 

Kéri a tagokat, amennyiben más javaslatuk van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett  meghozta az:

 

 1/2019. ( 03.19. ) sz. közgyűlési határozatot.

 

levezető elnöknek dr. Schmidt Lászlót  jegyzőkönyvvezetőnek dr. Várbíró Istvánnét, hitelesítőnek Garadnayné Dónát Ágnest és Tencz Jánost megválasztotta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 3. napirendi pontot: Napirend elfogadása

Tagok a meghívóban tájékoztatást kaptak a napirendről. A napirendet változatlan formában javasolja, figyelemmel arra is, hogy a meghívóban nem közölt napirendben érvényesen szavazni nem lehet.

 

Kéri a tagokat, hogy további javaslatukat tegyék meg.  Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett  meghozta a:

 

 2/2019. ( 03.19. ) sz. közgyűlési határozatot.

 

a közgyűlés a napirendet elfogadta.

 1. Schmidt László ismerteti a 4. napirendi pontot: Az Egyesület elnökének beszámolója a 2018-as

évről. (1.sz.melléklet)

Az Egyesület elnöke ismertette a 2018-ben megtörtént találkozásokat, a terv szerint tartott összejöveteleket, ill. két elmaradt kirándulást.

Belföldi kapcsolatokban az osztrák tiszteletbeli konzulátussal történt kapcsolatfelvétel, az I. világháborús megemlékezést, ill. a Munkapark Szociális Szövetkezettel kötött megállapodás történt.

Külföldi kapcsolatainkban a Neumarkt-i Európaház, mint kirándulóközpont megszűntét jelentette be, az Erdélyben és Kárpátalján élő honfitársainkkal történt  kapcsolatfelvételről, támogatásról tájékoztatást adott. Felhívta a tagság figyelmét arra, hogy a következő összejövetelen Kárpátaljáról lesznek előadások.

Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

 3/2019. ( 03.19. ) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés az elnökség éves beszámolóját elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti az 5. napirendi pontot: Gazdasági alelnök beszámolója 2018. évről. Felkéri dr Tóth Gellértet az előterjesztésre.

dr  Tóth Gellért Tájékoztatja a tagokat az egyesület bevételeiről, részletezve jogcímenként és

összegszerűen Az egyesület kevés pénzből gazdálkodik.

A fontosabb adatok 2018. évben:

 

Az egyesület bevételeit képező összegek 3 fő forrása a személyi jövedelemadó 1 %-a, a pályázati úton nyert támogatás, ezen felül a tagdíj.

Bevételek: tagdíj: 79.200.- ft, pályázat alapján 500.000.-ft – hoz jutott az egyesület, 1 %-os adó átutalása miatt 85.000.- ft,  egyéb csekély összegű befizetésekkel együtt összesen: 664.402.- ft . A korábbi évek pozitív zárása miatt 1.6 Mio Ft maradvány van.

Tagdíj fizetés a 2017 évhez képest csökkent 79.200.- ft folyt be ezen a címen, ennek oka, hogy az egyesület tagjainak száma csökkent, vannak, akik még nem rendezték a tagdíj befizetését, ezt a mai nap is páran megtették.

Akik még nem egyenlítették ki tartozásukat azok akár most is, de a közeljövőben is pótolhatják elmaradásukat. A két, vagy több éve nem fizetőket felszólítottuk, sokan rendezték a tartozásukat. Taglétszámunk a mai nap 85 fő.

 

Kiadásaink vázlatosan: a terembérlet a nagyobb kiadások között szerepel, ami éves szinten 60.000.- ft, tesz ki, pályázat írás miatt kifizettünk 50.000.- ft – ot, posta költség 10.000.- ft, tagdíj fizetési kötelezettségünk kerekítve 24.000.- ft, ami a Nevelők háza, és az AÖWB világszervezet részére történt, honlap karbantartása 60.000.- ft , bankköltség 12.400.- ft , az egyéb költségekkel együtt összesen: 478.000.- ft.

 

A 2018. évet pénzügyileg jónak mondhatjuk, hiszen pénzügyi egyensúlyunk megmaradt, minden kiadásunkat fizetni tudtuk, az egyesület kb. 200.000.- ft összeggel pozitívan zárta az évet. Bevételeink és a pályázati támogatás megérkezett, ez a pályázatban megjelölt feladatok költségeit fedezte.

 

A számlákat az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátottuk, hogy azokat ellenőrizze. Amennyiben kérdés van, arról tájékoztatást ad.

 

 1. Schmidt László: Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

 4/2019. ( 03.19. ) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a gazdasági alelnök beszámolóját elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 6. napirendi pontot: A felügyelő szerv beszámolója.

Márton László helyett ( betegsége miatt ) felkéri Farkasné Balogh Ágota számvizsgáló tagot előterjesztésre ismertetésére.

 

Farkasné Balogh Ágota : a felügyelő szerv megkapta a számlákat, azokat tételesen ellenőrizte. A számlák rendezettek, a kiadásokról, bevételekről tételesen megállapítható azok jogszerűsége. Az egyes – előre meghirdetett – programokról, a felmerülő költségekről készült számla igazolása miatt a tagi  részvétel jobb megítélhetősége érdekében javasolja, hogy ezeken a rendezvényeken is jelenléti ív készüljön, figyelemmel arra is, hogy az egyesület  bárki számára lehetőséget ad a részvételre. Szinte valamennyi rendezvényen nem csak a tagok, hanem mások is részt vettek.

Megállapítható, hogy az előterjesztés az iratoknak megfelelő, ezért a beszámolót elfogadásra javasolja.

 

 1. Schmidt László: Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az:

 5/2019. ( 03.19. ) sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a felügyelő szerv jelentését elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 7. napirendi pontot: A 2018. éves költségvetés meghatározása.

Tagok tájékoztatást kaptak az egyesület 2018. évi működéséről az azzal kapcsolatosan felmerült kiadásokról. Meghallgatták a gazdasági alelnök, valamint a felügyelő szerv véleményét is.

 

 1. Schmidt László: Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 37 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

 6/2019. ( 03.19. )sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a 2018. évre szóló költségvetést elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 8. napirendi pontot: Közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása. Tájékoztatja tagokat, hogy az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi az alapszabály szerint:
 • egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés, betegség megelőzés,
 • ifjúságot érintő drog – és alkoholproblémák megelőzése
 • A kulturális szolgáltatás keretében az egyesület Steiermark és Baranya megye kulturális, tudományos életét és értékeit ismerhette meg Neumarktban egy nagyon érdekes előadássorozat keretében.
 • A helyi turizmus keretében több kirándulást szerveztünk.

 

Tájékoztatja tagokat a 2018. évi rendezvényekről, ahol nemcsak a tagok, de jelentős számban nem egyesületi tagok is részt vettek, akik az egyesület honlapján szerezhettek tudomást a programokról.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy az osztrák kapcsolat Neumarkt-tal a jövőben nem működik, egy alapítvány vette át Christa nyugdíjba vonulását követően az üzemeltetést, ők piaci alapon értékesítik a szolgáltatásokat. Christával a kapcsolat továbbra is fennmarad, többször jön Pécsre előadást tartani.

A közhasznú mellékletet a jegyzőkönyvhöz csatoljuk, azt az előírt formában határidőben benyújtjuk.

 1. Schmidt László: Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel, javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

 7/2019. ( 03.19. )sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés a közhasznú beszámolót elfogadta.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 9. napirendi pontot: A tag kizárása, a tagsági jogviszony törlés.

 

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy az alapszabály 6.1.pontja szerint a tag köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni, mely jelen idő szerint évi 1.200.- ft  azzal, hogy ezen összeget legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig tartozik –nyugtaadás ellenében  – készpénzben megfizetni.

7.1.  dd.) pontja szerint az egyesület tagjának tagsági viszonya törlésre kerül, ha a  tag tagsági díját 2 év tekintetében  nem fizeti meg. A tagdíj nem fizetése miatt az egyesület titkára  írásban felszólította a tagot 15 napon belüli megfizetésre. Tag a tartozását 15 napon belül nem rendezte, ezért az elnökség kezdeményezi a tagsági jogviszonynak a közgyűlés általi törlését.

Az érintett tag a közgyűlésen hozott határozat meghozataláig észrevételt, védekezést terjeszthet elő.

A tagokat a közgyűlés idejéről tájékoztattuk, az a web oldalon is meghirdetésre került. A tagok a közgyűlésen nem jelentek meg, képviselővel nem képviseltették magukat.

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a tagsági jogviszony felmondását, a tag kizárását és tagsági jogviszonya törlését kimondó határozatot a közgyűlés egyszerű többséggel hozza meg, melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, továbbá azon felhívást, hogy a határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a bíróság előtt jogorvoslati kérelem előterjesztésére van lehetőség.

A határozatban utalni kell arra, hogy a határozat bíróság előtti megtámadásának halasztó hatálya nincs.

A határozatot legkésőbb 8 napon belül az egyesület titkára ajánlott levélben, postai úton küldi meg az érintett tag részére.

Felkéri dr Tóth Gellértet ismertesse a nem fizető és kizárandó tagok nevét.

 

Tóth Gellért: tájékoztatja jelen lévőket, hogy a felszólítás alapján mindenki befizette tartozását, így szerencsére a napirendi pont okafogyottá vált.

 

 1. Schmidt László : Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel, javaslat van, azt tegyék meg.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

 

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 40  igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

 8/2019. ( 03.19. )sz. közgyűlési határozatot.

 

A közgyűlés tagok kizárásával kapcsolatosan határozatot nem hoz, figyelemmel arra, hogy a tagok az elmaradást  rendezték, fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

 

 1. Schmidt László ismerteti a 9. napirendi pontot: A 2019 -es költségvetés ismertetése.

Felkéri dr. Tóth Gellértet a napirend ismertetésére.

 

Dr. Tóth Gellért: tájékoztatja jelenlévőket 2019-ban is az egyesület bevételeit képező 3 fő forrással számolunk: a személyi jövedelemadó 1 %-a, ( most már név szerint is lehet megjelölni a támogató nevét, ) pályázati úton ismét remélünk támogatást, ( talán 250.000.- ft ) ezen felül a tagdíjjal számolunk.

Tagdíjként mintegy 80.000 ft – ot , 1 %-os adó átutalás címén 70.000 .- ft – ot terveztünk, remélünk. Ebben az évben ünnepeljük a 30.évfordulót, ezen a címen is remélünk pályázati támogatást.

 

Kiadások közül ismét 60.000.- ft terem bérlettel számolunk, ami még felmerül a pályázat  elkészítése 70.000.- ft, valamint tagdíj, honlap készítés, irodaszer, postaköltség.  Ebben az évben ünnepli az egyesület fennállásának 30. évfordulóját, ami jelentős kiadással fog járni.

Bízunk abban, hogy az egyesület a 2019. évet is pozitív eredménnyel zárja, ehhez kéri, hogy a tagok adójuk 1 %-át ajánlják fel az egyesületnek, valamint tagdíjukat időben fizessék meg..

 

 1. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevételük van, azt tegyék meg.

 

Brandstätterné dr Temesy Tünde:A tervkészítésnél problémát lát abban, hogy 2020-as tervezés helyett, az ez évben felmerülő költségeket kell figyelembe venni, az előterjesztés csak hivatkozott a 30.éves jubileumra, de a vele járó költségeket nem határozta meg

 

dr Schmidt László: felkéri dr Szűcs Józsefet, mint szakembert tájékoztassa az egyesületet javaslatáról.

 

dr Szűcs József: a közgyűlésnek a 2019-es költségvetést kell elfogadnia, és 2020-ban, ha eltérés van, beszámolóban kell részletezni. Javasolja, hogy a jubileummal kapcsolatosan várható költés nagyságáról már most döntsünk, amit a rendelkezésre álló maradvány terhére kell kifizetni, nyilvánvalóan, ha kevesebb lesz a bevétel, mint a kiadás, akkor az egyesület tartaléka is csökkenni fog. A várható költséget – a 25 éves jubileumi költségből kiindulva – egyezteti dr Tóth Gellérttel és indítványozni fogják ennek elfogadását.

 

dr Tóth Gellért: megvizsgálva a 30 éves jubileummal kapcsolatosan várhatóan felmerülő költséget 750.000 Ft- ot vettünk figyelembe a korábbiakban felvázolt bevételekkel és kiadásokkal számolva javasoljuk a tagoknak, hogy a 2019-es költségvetés tervezetét 450.000 Ft bevétellel 750.000 Ft jubileumi és 386.000 Ft további kiadással fogadják el, az egyesület tartaléka csökkenni fog, az kb 970.000 Ft lesz. Ha a 30 éves évfordulóra benyújtott pályázattal további támogatást kapunk, nyilvánvalóan a tartalékunk kisebb mértékben csökken.,

 

dr Schmidt László: Kéri a tagokat, hogy további kérdéseiket, hozzászólásukat tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan további javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a kiegészítéssel javasolt napirendet szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy a tagsága , nyílt szavazással 40 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

 9/2019. ( 03.19. )sz. közgyűlési határozatot.

a közgyűlés a 2019. évi költségvetésre vonatkozó tervezetet elfogadta.

 

Dr. Schmidt László elnök megköszöni a résztvevők munkáját és a közgyűlést bezárja.

 

Kmft:

 

………………………                                       ……………………

dr Schmidt László                                      dr  Várbíró Istvánné

levezető elnök                                                 jegyzőkönyvezető

……………………..………………….            ……………………..

Garadnayné Donát Ágnes                          Tencz János

hitelesítő                                                 hitelesítő