BASTEI módosított alapszabály 2020.

 

 

 

 

BASTEI” Baranya – Steiermark Baráti Egyesület

( Freundschaftsverein )

Alapszabályának   módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

 

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:                                                                       ……………………………………

Schmidt Gábor ügyvéd

A Baranya Megyei Bíróság a Pk. 60.004/1989/4. sorszámú végzéssel, bejegyezni elrendelt „BASTEI” Baranya-Steiermark Baráti Egyesület ( Freundschaftsverein ) a Pécsett, 2020.09.15. napján megtartott Közgyűlésén elfogadott 8/2020.(09.15.) valamint a 11/2020.09.15. számú Közgyűlési Határozataival a civil szervezet módosításokat is tartalmazó alapszabályát az alábbiak szerint fogadta el és hagyja jóvá:

1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1) Az egyesület neve: „BASTEI” Baranya-Steiermark Baráti Egyesület ( Freundschafstverein )

2) Székhelye:               7625 Pécs, Vilmos u. 25.

3.) Működési területe: Magyarország

4.) Jogállása:   Közhasznú szervezet, önálló jogi személy, mely működését a 2011. évi CLXXV. tv, valamint a 2013 évi V.tv. rendelkezései alá helyezi.

 

2.§  AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

1) Az egyesület célja: Az egyesület civil szervezet, amelynek célja minden olyan tevékenység ellátása, amely jelen alapító okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányul, azt közvetlenül, vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Célja az  egészséges életmód, egészségvédelem, továbbá Baranya megye és Steiermark tájegység kulturális, tudományos és gazdasági életét és értékeit ismertetni, az ezekhez való lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetőségének biztosításával. Az egyesület szolgáltatásai elérhetőek, célcsoportja túlmutat a szervezet tagjain, önkéntesein.

2.) Az egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége: Az egyesület a jogszabályban meghatározott állami, vagy önkormányzati közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végez közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályokban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve.

3.) Közhasznú tevékenységének fő célcsoportjai: a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13.§ ban előírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

 • egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások keretében tagjain, önkéntesein kívül bárki számára, különösen az időskorúaknak az egyesület által szervezet életminőség javító ismeretekre előadásokat, kirándulásokat szervez
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ifjúságot érintő drog – és alkoholproblémák megelőzése érdekében az egyesület biztosítja tagjain, önkéntesein kívül bárki számára, hogy előadás- és vitasorozatot keretében tudatos egészségmegőrző, betegség megelőző életmód követését elősegítse,
 • kulturális szolgáltatás keretében az egyesület biztosítja tagjain, önkéntesein kívül bárki számára, hogy a két tájegység Steiermark és Baranya megye kulturális, tudományos és gazdasági életét és értékeit megismerje Ennek érdekében rendszeres előadás- és vitasorozatot tart klubfoglalkozásain.
 • A helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása céljából előadásokat, továbbá a két tájegység megismerése érdekében rendszeres sajtófigyelő és információs szolgálatot, kiállításokat, egyéb kulturális rendezvényeket szervez, közös kirándulásokat vezet.
 • Az egyesület feladata e fentiek keretében az is, hogy Steiermark és Baranya térségek kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatait kiépítse, erősítse, baráti kapcsolatok kialakítását elősegítse.

4.) Az egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmánya, egyéb törvényeinek betartása mellett fejti ki. Céljainak megvalósítása során együttműködik minden olyan magyar (Baranya megyei) és osztrák (steiermarki) társadalmi szervezettel, mozgalommal, intézménnyel, amelyek az egyesület célkitűzéseinek teljesítését segítik.

5.) Az egyesület e fejezet 1.pontjában meghatározott fő célcsoportjai, valamint feladatai közvetve a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13.§ ban előírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódnak

6.) Az egyesület az előző pontokban meghatározott közhasznú feladatokra és célból jött létre.

A szervezet gazdasági-, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetőleg a jelen alapszabályában meghatározott alapcél szerint tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

A szervezet céljainak elérése érdekében, annak veszélyeztetés nélkül az alábbi vállalkozói tevékenységet végezheti:

7021’08 PR, kommunikáció,

7220’08 Társadalomtudományi humán-kutatás, fejlesztés,

8299’08 M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,

8559’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás,

8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység,

9329’08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

9499’08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, azzal, hogy az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

7.) Az egyesület gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem támogat és azt a jövőre nézve is kizárja.

Az egyesület nem zárja ki, hogy a fent írtakkal egyezően tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

8.) Az egyesület működéséről, szolgáltatása igénybevétele módjáról az éves program ismeretében a tagok az alapszabályban rögzített módon, mások az egyesület honlapján (www.bastei.hu ) szerezhetek tudomást.

9.) Az egyesület Magyarországon már nyilvántartásba vett olyan önálló jogi személy, amely közhasznú tevékenységet végez, és amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, társadalmi támogatottsága kimutatható.

A megfelelő erőforrást és megfelelő társadalmi támogatottságot a 2011. évi CLXXV. Tv. 32. § (4.) és (5.) bek-ben írt feltételek megléte igazolja.

3.§   AZ EGYESÜLET TAGJAI

Az egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, aki kéri felvételét, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik az egyesületi célok megvalósításában, valamint vállalja a kötelezettségek teljesítését.

 • Az egyesület tagja lehet:
 • teljes jogú tag,
 • pártoló tag,
 • tiszteletbeli tag.

  4.§  TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

4.1. A szervezetnek teljes jogú tagja lehet minden nagykorú, természetes személy, aki kötelezi magát a szervezet alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és a szervezet tagjai sorába felveszik.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.

Az elnökség ezen ügyekben határozatát nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, az indokolással ellátott elnökségi határozatot az egyesület titkára ajánlott postai küldeményként köteles megküldeni 8 napon belül a félnek. Az elnökség által hozott határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, ekként arra, hogy az elnökség határozata ellen a közgyűléshez lehet fordulni, majd ennek elutasító határozata ellen – jogszabály sértésre hivatkozással-, bírói út igénybevételére van lehetőség.

A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.

4.2. A szervezet pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki anyagi vagy természetbeni juttatásokkal támogatja az egyesület működését.

A pártoló tag felvételéről az egyesület elnöksége nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel határoz, az indokolással ellátott elnökségi határozatot az egyesület titkára ajánlott postai küldeményként köteles megküldeni 8 napon belül a félnek. Az elnökség által hozott határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, ekként arra, hogy az elnökség határozata ellen a közgyűléshez lehet fordulni, majd ennek elutasító határozata ellen – jogszabály sértésre hivatkozással-, bírói út igénybevételére van lehetőség.

A pártoló tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.

A pártoló tagsági jogviszony az elnökség által meghozott elfogadó határozattal keletkezik.

4.3.Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki az egyesület tevékenységében kiemelkedő eredményeket ért el és akinek jelölését az elnökség javaslatára a tagok összessége által a közgyűlésen hozott határozatával elfogadja.

A tiszteletbeli tagsági jogviszony a tagok összessége által a közgyűlésen meghozott elfogadó határozattal keletkezik.

5.§  TAGOK JOGAI

5.1.A tagokat – a pártoló és a tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

A mindenkor hatályos és az egyesületekre vonatkozó jogszabályi rendelkezésben megfogalmazott tiltó, kizáró és összeférhetetlenségi ok hiányában az egyesület tagjai bármely tisztségére megválaszthatók.

5.2.A teljes jogú tagnak jogában áll:

 •  tisztségüktől függően  a testületi üléseken részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat észrevételeket tenni.
 • Az egyesület tevékenységében, munkájában személyesen részt venni.

c.) Az egyesület vagyontárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni.

d.) Az egyesület által rendezett programokon, rendezvényeken részt venni.

e.) A megszerzett és az egyesület részére biztosított kedvezményeket igénybe venni.

f.) A Közgyűlés által hozott határozatot bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

g.) A Közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban jogosultak előzetesen észrevételeket és javaslatokat írásban az Elnökségnek megtenni,

h.) Az egyesületből indokolás nélkül, a kilépés írásbeli jelzésével jogosult kilépni.

i.)Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat.

A pártoló-, és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal igen, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek és tisztségre sem választhatóak.

A pártoló-, és tiszteletbeli tagokat az egyesület munkájában az észrevételezési és indítványozási jog megilleti.

6.§   TAGOK KÖTELEZETTSÉGE

6.1. A teljes jogú tagok kötelesek:

a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és az elnökség határozatait betartani.

b.) Védeni a szervezet tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat határidőben a szervezet pénztárába befizetni.

c.)a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni, mely jelen idő szerint évi 2.000 Ft   azzal, hogy ezen összeget legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig tartozik –nyugtaadás ellenében
– készpénzben megfizetni.

d.) Részt venni – tisztségüktől függően – a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni a szervezet munkájában, feladatainak teljesítésében.

e.) Tagtársaikkal olyan magatartást tanúsítani, amely alkalmas arra, hogy a szervezet jó  hírnevét kialakítsa, megtartsa.

f.) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az  egyesület tevékenységét.

g.) A tag köteles az adataiban (lakcímében, elektronikus elérhetőségében) bekövetkezett  változást 30 napon belül az titkárnak bejelenteni.

h.) az elnökség felhívására a fegyelmi eljáráson megjelenni, és azon legjobb tudása és lelkiismerete szerint az eljárással összefüggő kérdésekre válaszolni, nyilatkozatot

megtenni. A tag ezen irányú kötelezettsége alól mentesül, nyilatkozattételi jogán  megtagadhatja, a hozzátartozói kapcsolatra tekintettel, ill. a szakmai, etikai  titoktartás alá tartozó ügyekben.

6.2. A pártoló tagok – a közgyűlés által meghozott külön határozat alapján, jelen idő  szerint évi 2.000 Ft összegű – támogatás fizetésére kötelesek, azzal, hogy ezen összeget
legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig tartoznak –nyugtaadás ellenében – készpénzben    megfizetni.

7.§   TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

7.1. A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a) a tag kilépésével,
 2. b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 3. c) a tag kizárásával,
 4. d) tag törlésével,
 5. e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 6. f) az egyesület megszűnése következtében.
 7. aa.) A tag a tagsági jogviszonyát a szervezet elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül, megszüntetheti.
 8.  bb.)Amennyiben a tag nem felel meg a belépésekor vele szemben támasztott  követelményeknek, és feltételeknek, a közgyűlés a tagsági jogviszonyt harmincnapos
  határidővel írásban felmondhatja.
 9.  cc.)A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, alapszabállyal ellentétes tevékenysége   esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv  kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

Jelen alapszabály a kizárási eljárás megindítását eredményező magatartásokat, tevékenységeket, mulasztásokat az alábbiak szerint határozza meg:

 1. a közgyűlés vagy a vezető szervek határozatai, azok végrehajtásai alól magát kivonja,
 2. a szervezetnek rendszeresen, vagy szándékosan úgy anyagilag, mint erkölcsileg kárt okoz,
 3. az egyesület tulajdonát, vagyonát jogellenesen eltulajdonította vagy jogellenesen magának, vagy másnak gazdasági előnyt szerzett, az egyesület más tagjaival szemben jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít.

dd.) Az egyesület tagjának tagsági viszonya törlésre kerül, ha a  tag tagsági díját 2 év tekintetében  nem fizeti meg. A tagdíj nem fizetése esetén az egyesület titkára írásban felszólítja a tagdíj                hátralékában lévőt, azzal hogy 15 napon belül köteles  a hátralékát  rendezni. Ezen   felhívásban a tagot figyelmeztetni kell, hogy  amennyiben a tartozását 15   napon belül nem rendezi, úgy az         elnökség kezdeményezi a tagsági jogviszonynak a közgyűlésen  a közgyűlés általi törlését.

7.2. Általános kizárási/ törlési eljárási szabályokat jelen alapszabály az alábbiak szerint határozza meg:

A tisztességes eljárást biztosító szabályok kapcsán akként rendelkezik, hogy a tag tevékenysége, magatartása, mulasztása ellen felhozott körülményeket a felmondás, kizárás vagy törlés iránt kezdeményezett eljárás (továbbiakban: eljárás) lefolytatását megelőző legkésőbb 8 nappal a titkár ajánlott levélben, postai úton megküldi azzal, hogy arra az érintett tag legkésőbb az eljárás során hozott határozat meghozataláig észrevételt, védekezést terjeszthet elő.

Az eljárást az egyesület közgyűlése folytatja le.

A közgyűlésen lehetőséget kell adni arra, hogy az eljárás alá vont tag védekezését, nyilatkozatait megtehesse, előadhassa.

Az eljárás alá vont tag képviselővel is képviseltetheti magát, a képviseleti jogosultságot teljes bizonyító erejű magánokiratban kell igazolnia a meghatalmazottnak.

A tagsági jogviszony felmondását, a tag kizárását és tagsági jogviszonya törlését kimondó határozatot (továbbiakban: határozat) a közgyűlés egyszerű többséggel hozza meg, melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá azon felhívást, hogy a határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a bíróság előtt jogorvoslati kérelem előterjesztésére van lehetőség. A határozatban utalni kell arra, hogy a határozat bíróság előtti megtámadásának halasztó hatálya nincs.

A határozatot legkésőbb 8 napon belül az egyesület titkára ajánlott levélben, postai úton küldi meg az érintett tag részére.

7.3.A pártolói tagsági jogviszony felmondásának feltétele, ha a tag nem felel meg a belépésekor vele szemben támasztott   követelményeknek, és feltételeknek. A pártoló tag kizárása akkor lehet, ha tevékenysége ellentétessé válik az egyesület céljával és feladatával.

A pártoló tag törlésére akkor kerülhet sor, ha a vállalt támogatást a pártoló tag nem teljesíti.

A pártoló tagsági jogviszony a pártoló tag halálával, szervezet esetén, ha jogutód nélkül szűnik meg szervezet.

7.4.Tiszteletbeli tagság megszűnése:

 • méltatlanná válása miatt,
 • tiszteletbeli tag halálával, szervezet esetén, ha jogutód nélkül szűnik meg szervezet.

A méltatlanná válás megállapítására vonatkozó eljárást bármely egyesületi tag, vagy vezető tisztségviselő kezdeményezheti.

7.5. Mind a pártolói tagsági jogviszonnyal, mind a tiszteletbeli tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárásokra, azok szabályaira az Alapszabály 7.2. pontjában írt rendelkezések az irányadóak.

7.6. Az Alapszabály rögzíti, hogy a hátralékos tagdíj vagy egyéb díj követelése bírói úton is érvényesít

8.§. A SZERVEZET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

8.1. A szervezet szervei:

a.) az egyesület döntéshozó szerve, a közgyűlés

b.) az egyesület képviseleti szerve az ügyvezetés (továbbiakban: elnökség )

8.2. A 8.1. pont b.) bekezdésében felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű,  nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár választható.

A vezető tisztségviselők választása és esetleges visszahívása titkos szavazással történik.

8.3. A közgyűlés, az elnökség határozatait alakszerűen hozza meg, s azokat írásba foglalja.

A határozatokat azok meghozatalát követő 8 napon belül – a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései figyelembevételével – az egyesület honlapján (www.bastei.hu) is

közzé teszi, a közzétételről a határozatot hozó szerv vezetője gondoskodik,

A határozatoknak az érintettekkel való közlését a határozatot hozó szerv vezetője akként biztosítja, hogy azt az érintett részére 8 napon belül ajánlott postai küldeményként az egyesület titkára megküldi.

Az írásba foglalt határozatot a közgyűlés, valamint az elnökség által meghozott határozat esetén az egyesület elnökének kell aláírásával ellátnia.

9.§ A KÖZGYŰLÉS

9.1. Az egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

Személyiségi jogot érintő előterjesztések megtárgyalását megelőzően a levezető elnök zárt tárgyalás megtartását rendelheti el, melyről a közgyűlés egyszerű többséggel nyílt szavazással dönt.

A közgyűlést az egyesület székhelyén kívül  – a tagok létszámára tekintettel – is össze lehet hívni.

9.2 Az egyesület – szükség szerint, – de évente legalább egyszer tart közgyűlést. A közgyűlést írásban,a napirend közlésével, a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően az egyesület elnöke,

akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag, illetőleg az egyesület teljes jogú tagjainak 1/3-a, – az ok és cél megjelölésével- hívja össze ugyancsak írásban.

A közgyűlést össze kell hívni a bíróság kezdeményezésére is, továbbá az általános törvényességi felügyeletet gyakorló szerv felhívására. Ez utóbbi esetben a törvényességi felügyeleti szervet meg kell

hívni.

Kötelező a közgyűlést összehívnia szükséges intézkedések meghozatala céljából, ha

– az egyesület vagyona a tartozásokat nem fedezi,

– az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,

– az egyesület céljainak elérése veszélybe került

9.3.A közgyűlés összehívásának rendje: Az írásban, postai úton, vagy elektronikus elérhetőség esetén elektronikus úton (e- mail). Az elektronikusan küldött meghívó akkor minősül kézbesítettnek, ha annak elküldését a számítógép igazolja.

A meghívónak tartalmaznia kell:

az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének a megjelölését, az ülés napirendjét, a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel összehívandó közgyűlés helyét és idejét. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést, az eredeti közgyűlés időpontját legalább 3 és legfeljebb 15 nap közötti időpontra kell kitűzni, mely időpontot az eredeti meghívóban is szerepeltetni kell, azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok a közgyűlést összehívó elnöktől napirend kiegészítését kérhetik. Ha a napirend kiegészítése iránt az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozatát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a szavazásra jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.  A szabályszerűen közölt napirenden nem szereplő kérdésben hozható határozat, ha a  szavazásra jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi szavazásra jogosult tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér.

A közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlést a levezető elnök vezeti le, akit a jegyzőkönyvvezetésre, továbbá jegyzőkönyv hitelesítésre jelölt taggal együtt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választ.

Határozathozatal módja: a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, – az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívásuk, kivételével – nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt szavazásra kerül sor és, ha azon is szavazategyenlőség alakult ki, úgy az előterjesztés elvetettnek tekintendő.

Minden teljes jogú tag egy szavazati joggal rendelkezik. A tagok jogaikat személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják, a meghatalmazás legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolható.

Tisztségviselő csak cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár lehet.

9.4 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – a jogszabályok által kötelezően előírtakkal  összhangban és azon túl is –

 1. a vezető tisztségviselők (elnökség tagjainak) 5 évre történő megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk megállapítása
 2. vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban áll
 3. az elnökség beszámolójának megvitatása, elfogadása legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig,
 4. a közgyűlés napirendjének elfogadása,
 5. az alapszabály elfogadása,
 6. az alapszabály módosítása,
 7. a tagdíj megállapítása, megfizetésének módja és határideje
 8. pártoló tagok hozzájárulásának meghatározása
 9. a tagsági viszony felmondásával, a tag kizárásával, és a tagsági jogviszony törlésével, tiszteletbeli tag méltatlanná válásával kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 10. az egyesületnek más egyesülettel történő egyesülésének, illetőleg az egyesület szétválásának kimondása,
 11. éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása, elfogadása, ugyancsak a tárgyévet követő május 31. napjáig,
 12. a szervezet céljait szolgáló kiadások, az éves költségvetés tervezet megvitatása, elfogadása,
 13. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,
 14. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
 15. Jóváhagyja az elnökség két közgyűlés között a közgyűlési hatáskört érintő sürgős intézkedést igénylő intézkedéseit, hozott határozatait.
 16. végelszámoló kijelölése
 17. döntés az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyonról
 18. mindaz, amit egyéb jogszabály, illetőleg az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.5. Az alábbi kérdések elfogadásához a közgyűlés jelenlévő tagjainak ¾.-ének hozzájáruló nyilatkozata szükséges:

 1. alapszabály elfogadása,
 2. alapszabály módosítása,
 3. a tagdíj megállapítása,
 4. a szervezetnek más szervezettel, egyesülettel történő egyesülése,
 5. a szervezet megszűnése
 6. az egyesület céljának módosítása

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által   megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9.6  A közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a két hitelesítőt a közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel választja meg.

A közgyűlési jegyzőkönyvet úgy kell elkészíteni, hogy abból, valamint a hozzátartozó jelenléti ívből a határozatképesség megállapítható legyen. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét idejét, az ülés napirendjének kérdéseit, elhangzott javaslatok lényegi tartalmát, valamint a meghozott határozatokat. A határozatoknál fel kell tüntetni, hogy azok meghozatala nyílt,vagy titkos szavazással történt-e, a szavazásban minden részt vevő részt vett- e, illetve amennyiben a szavazásnál tartózkodás történt, vagy ellenszavazat volt, úgy hány fő tartózkodott, illetve hányan szavaztak a határozat mellett és ellen.

Amennyiben két napirendi pont között a szavazók létszámában változás áll be, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az egyesület a közgyűlésen hozott döntéseit honlapján ( www.bastei.hu ) teszi közzé. Amennyiben a döntés az egyesület tagját, vagy más személyt érint, amennyiben az érintett nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, úgy azt postai úton, ajánlott levélként küldi meg részére.

Az egyesület éves  beszámolóját,  a közhasznúsági mellékletét honlapján (www.bastei.hu ) hozza nyilvánosságra.

A szervezet iratanyagát a szervezet mindenkori székhelyén található irattárban kell megőrizni.  Az iratanyag 10 (tíz) év elteltével – a selejtezési jogszabályi rendelkezések betartásával – selejtezhető.

A szervezet irataiba, jegyzőkönyveibe, határozataiba – kivéve a személyiségi jogokkal kapcsolatos iratokat – betekinthet az, aki jogosultságát, érintettségét igazolja. Ez az igazolási kötelezettség a közhasznúsági mellékletre nem vonatkozik, melyet bárki az érdekeltsége igazolása nélkül is megtekinthet, arról saját költségére másolatot kérhet.

A betekintést az egyesület elnöke a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – munkaidőben – a szervezet mindenkori székhelyén biztosítani köteles.

A közhasznú szervezetnek minősülő szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet az egyesület elnöke készíti el, az egyesület közgyűlése az éves beszámolót, közhasznúsági melléklet a tárgyévet követő év május 31. napjáig bezárólag tartozik megvitatni és jóváhagyásukról határozni,melyet kizárólagos hatáskörrel a közgyűlés fogad el, egyszerű szavazattöbbséggel.

Az egyesület elnöke gondoskodik az előírt olyan nyilvántartások vezetéséről, amelyből a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A szervezet elnöke gondoskodik a közhasznú szervezet működésének, a szolgáltatások igénybevétele módjának, az éves beszámolónak, a közhasznúsági mellékletnek nyilvánosságra hozataláról is akként, hogy az ezekkel kapcsolatos iratanyagot az egyesület honlapjára (www.bastei.hu ) felhelyezi.

10.§  AZ ELNÖKSÉG (ÜGYVEZETÉS)

10.1. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban a szervezet munkájának folyamatosságát.

Az egyesület ügyvezetését az egyesület elnöke, valamint az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnök, valamint az elnökség tagjai.

10.2.A szervezet elnöksége – az elnökkel együtt – 7 tagból áll, akik az egyesület vezető tisztségviselőinek minősülnek. A szervezet elnökét és az elnökség további 6 tagját a közgyűlés választja 5 évre.

10.3 Az egyesület ügyvezetésében csak olyan nagykorú személy vehet részt, aki büntetlen előéletű magyar állampolgár, akiknek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és akiknek képviseleti jogosultságuk korlátozva vagy kizárva nincs.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az elnökség tagjai közül

– gazdasági alelnököt ( aki egyben az egyesület akadályoztatott elnökének általános helyettese ),

– titkárt

választ egyszerű szavazat többséggel

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál  nyilvántartott adó-   és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.) amellyel szemben adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárási intézkedést alkalmazott, vagy  üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítését igényelhetik.

A vezető tisztségviselők által benyújtott költségtérítési igény megalapozottságáról az elnökség dönt, határozatát nyílt szavazás mellett egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.

10.4. Az elnökség feladata különösképpen:

 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
 • a közgyűlés összehívása, napirendi pontok meghatározása,
 • a meghívók kiküldése,
 • tag ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése, az eljárás lefolytatása,
 • tag ellen kizárási eljárás kezdeményezése,
 • a szervezet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 • a szervezet éves beszámolójának elkészítése, a közhasznúsági melléklettel együtt a közgyűlés elé terjesztése,
 • az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése,
 • az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
 • tagság nyilvántartása,
 • az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 • az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
 • döntés a vezető tisztségviselők által benyújtott költségtérítésről
 • mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály az elnökség hatáskörébe utal, illetőleg amit a szervezet alapszabálya nem utalt a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 • a tag felvételéről való döntés.

10.5. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer, a közgyűlést  megelőző 15  napon belül ülésezik, melyet az egyesület elnöke,vagy meghatalmazása alapján titkára  írásban elektronikusan hív össze a napirend közlésével. Az  ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy azon sor kerülhessen a munkaterv összeállítására, az éves feladatok meghatározására, valamint a tevékenységről szóló (közhasznúsági melléklet) éves beszámoló megtárgyalására, a szervezet vagyonával történt gazdálkodás áttekintésére.

Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban a személyi vonatkozású kérdések kapcsán, illetőleg a támogatási ügyekben az elnökség bármely tagja javasolhatja a zárt ülés elrendelését, erről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz.

Az ülésekre szóló értesítést 15 nappal az ülés előtt írásban kell közölni a napirend feltüntetésével, az eset kivételével, ha az elnökségi ülésen valamennyi tag jelen van és a napirend ellen egyikük sem tiltakozik.

Az elnökség a tagok 1/3-ának indítványára a közgyűlést 30 napon belül köteles összehívni.

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség több, mint fele jelen van, minden elnökségi tagot 1 szavazat illet meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást követően hozza meg.

A határozatképtelenség miatt berekesztett elnökségi ülést kizárólag az elnök jogosult három napon belüli időpontban ismételten összehívni, mely az eredetileg közölt napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ezen körülményre, valamint a megismételt elnökségi ülés idejére és helyére  az eredeti meghívóban utalni kell.

A elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a elnökségi tagok közül esetenként megválasztott jegyzőkönyvvezető készít és azt a jegyzőkönyvvezető és az elnök aláírják és hitelesítik.

A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell

a.) az ülés helyét, idejét

b.) a jelenlévők felsorolását

c.) az ülés tárgysorozatának (napirendjének) kérdéseit

d.) a hozzászólások lényegét

e.) a hozott határozatokat.

A határozatoknál fel kell tüntetni, hogy azok meghozatala nyílt szavazással történt, a szavazásban minden részt vevő részt vett- e, illetve amennyiben a szavazásnál tartózkodás történt, vagy ellenszavazat volt, úgy hány fő tartózkodott, illetve hányan szavaztak a határozat mellett és ellen. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A elnökségi tagok megválasztásuk idejének lejárta után az új elnökség megválasztásáig hivatalban maradnak.

A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség  szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni, munkájukat

térítésmentesen végzik, igazolt költségeiket elszámolhatják. A lentebb felsorolt, de feladataikat nem részletező elnökségi tagok, az egyesületet érintő speciális feladatokat (jogi, külkapcsolatok stb.) látják el.

10.7 Az egyesület mindenkori elnöke az elnökség tagja, kinek feladata – egyebek mellett –

 1. a szervezet képviselete,
 2. a közhasznúsági melléklet elkészítése,
 3. olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a közgyűlés és elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és az azt ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
 4. a szervezet működésének, az elnökség és a közgyűlés döntéseinek, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozataláról történő gondoskodás, amely úgy valósul meg, hogy az ezzel kapcsolatos iratanyagot a székhelyén őrzi.
 5. Kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a Közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban legyenek.
 6. Vezeti az elnökség üléseit.
 7. Felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet az egyesület nevében.
 8. j) A tagok által az ülés előtt írásban benyújtott észrevételeket, javaslatokat és indítványokat ismerteti a közgyűlésen.
 9. k) Gondoskodik a határozatok és a jogszabályok végrehajtásáról.
 10. l) Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a szervezet más szervének kizárólagos hatáskörébe.
 11. m) Önállóan gyakorolja – az egyesület gazdasági alelnöke, az egyesület elnökhelyettese mellett – az utalványozási jogkört, a bankszámla feletti rendelkezésre is  kiterjedően.
 12. n) Felelős az egyesület gazdálkodási rendjéért
  o)     Ellenőrzési joggal rendelkezik a gazdálkodás felett.
 13. p) A szervezet tevékenységével összefüggő alapvető dokumentációkat, nyilvántartást őrzi és kezeli.
 14. q) Székhelyváltozás, vezető tisztségviselő személyében történt változás bejelentésével kapcsolatban a hatáskörrel bíró illetékes bíróságnál eljár.

r.)   az egyesület titkára ellen indított visszahívási eljárás során hozott közgyűlési határozat az érintett    részére történő megküldése

s.)  mindaz, amit jogszabály illetőleg jelen Alapszabály az elnök hatáskörébe utal.

10.8. A gazdasági alelnök feladata:

a.) Kezeli az egyesület bevételi és kiadási bizonylatait.

b.) Kezeli az egyesület pénzállományát.

c.) Számlák kezelése és nyilvántartása.

d.) Pénztárkönyv vezetése.

e.) Számlák hitelességének ellenőrzése.

f.) Vezeti és ellenőrzi az egyesület gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységét.

g.) Felelős az egyesület vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért,  megóvásáért és gyarapításért.

h.) Önállóan gyakorolja – az egyesület elnöke mellett – az utalványozási jogkört, a bankszámla feletti rendelkezésre is kiterjedően.

i.)Figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését, gondoskodik azok nyilvántartásáról. Elmaradás esetén felhívja az elnök/elnökség figyelmét a szükséges intézkedés megtételére, az intézkedés eredménytelensége esetén javaslatot tesz a közgyűlésnek a tag kizárására.

j.) Előkészíti az év végi zárásról szóló beszámolót, a gondoskodik arról, hogy az Elnökség megfelelő adatok birtokában az év végi zárásról,  évi gazdálkodásról a tagságnak hitelesen és tényszerűen beszámolhasson.

k.) Elnökségi ülést kezdeményez, amennyiben az egyesület vagyona számottevően csökken.

l.) Amennyiben az elnökség jelentésével vagy gazdasági döntésével nem ért egyet, jogosult   a közgyűlésen különvéleményét előterjeszteni.

m)  Ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,

o.) az elnök akadályoztatása esetén önálló jogkörrel ellátja az egyesület elnökének feladatait.

10.9.  Az egyesület  napi munkájának, a napi feladatok ellátására, az elnöki munka folyamatos megsegítésére az elnökség tagjai közül titkárt választ.

A szervezet titkárának feladata különösképpen:

a.) Az egyesület ügyvitelének szervezése, vezetése, levelezése, és az adatszolgáltatás.

b.) A közgyűlés és az elnökség ülései írásos anyagának előkészítése.

c.)A tagnyilvántartás vezetése és szervezése, a tagok címével, egyéb elérhetőségével együtt.

d.) A felvételi ügyek előkészítése.

e.) Folyamatos kapcsolattartás egyéb szervezetekkel, információcsere szervezése és megvalósítása.

f.)Sajtófigyelő, rendezvények, találkozók szervezője, egyéb információinak összegyűjtése, ismertetése a  tagsággal.

g.) Szakmai kapcsolatok kiépítése az állami, önkormányzati, egészségügyi, oktatási társadalmi szervekkel, szervezetekkel és egyéb szakmai egyesületekkel, alapítványokkal.

h.)Szakmai találkozók, rendezvények tájékoztató megszervezése, ezzel kapcsolatos éves programok tervezése, összeállítása,

 • a közgyűlés és az elnökség határozatainak az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, ennek módja: az érintett részére 8 napon belül írásban, postai úton ajánlott küldeményként történő megküldése,
 • a tag tájékoztatása a vele szemben indult eljárásról, nyilatkozattételre történő felhívás
 • Mindaz, amit jelen alapszabály fentebb már elsődlegesen általa, a szervezet elnökével együtt ellátandó feladatának ír elő.

11.§  ELNÖKSÉG TAGJAI

Az egyesület jelen idő szerint megválasztott elnöke: dr. Schmidt László

Az egyesület gazdasági alelnöke, az elnök általános helyettese: dr. Tóth Gellért

Az egyesület titkára: Nagy Ildikó

További elnökségi tagok:

Molnár Zoltán

Weidinger Antal

Farkasné Balogh Ágota

dr .Várbiró Istvánné

12.§  VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSE

12.1. Megszűnik a vezetői tisztségviselői megbízatás:

a.) a határozott idejű megbízatás esetén a megbízatás időtartamának lejártával

b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,

c.) visszahívással

d.) lemondással

e.) a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

f.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

12.2. A vezető tisztségviselő visszahívható, ha:

a.) az elnökség üléseiről rendszeresen – indokolatlanul – távol marad

b.) az elnökség munkájában nem vesz részt,

c.) az elnökség tagjaival összeférhetetlen magatartást tanúsít

d.) egyebekben, ha a tag kizárására (Alapszabály 7.1.c.) vonatkozó magatartást, mulasztást tanúsít.

A vezető tisztségviselő visszahívására az indítványt az egyesület elnöke kezdeményezi az egyesület közgyűlésénél, melyet az egyesület elnöke 30 napon belül köteles összehívni, és amely egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatát.

A visszahívás kezdeményezéséről az egyesület titkára 8 napon belül ajánlott postai küldeménnyel értesíti a vezető tisztségviselőt azzal, hogy észrevételeit védekezését a közgyűlés határozat hozataláig bármikor megteheti.

Az egyesület elnöke ellen a visszahívási eljárás az elnökség legalább 5 tagjának írásbeli kezdeményezésére indítható.

A visszahívási eljárásra az alapszabály 7.2. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a közgyűlés által meghozott határozatot az egyesület titkára küldi meg ajánlott postai küldemény formájában 8 napon belül a vezető tisztségviselőnek.

A titkár ellen indított visszahívási eljárásban pedig a közgyűlés által meghozott határozatot az egyesület elnöke küldi meg ajánlott postai küldemény formájában 8 napon belül.

13.§  VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú,  cselekvőképes magyar állampolgár, akivel szemben nem áll fenn a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban leírt tiltó, kizáró,és összeférhetetlenséget eredményező körülmény ( alapszabály 10.3 pont, 2013 évi V.tv 3:22. § (1.), (4.), (5.) és (6.) bek.)

Ennek megfelelően nem töltött be a megválasztását megelőző 3 évben vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig   –

 1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

e.) büntető eljárás ellene nem folyt és nincs folyamatban, közügyektől eltiltva nem volt.

13.2.)  Amennyiben a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy más közhasznú szervezetnél is ilyen tisztséget egyidejűleg betölt, köteles erről az egyesületet előzetesen tájékoztatni.

13.3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni, ha vele szemben a fenitek szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

14.§  A SZERVEZET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA

14.1 Az egyesület jogi személy, működését a Pécsi Törvényszék a szervezet bejegyzését elrendelő határozatának meghozatalától kezdi.

14.2 Az egyesület vagyona jelen idő szerint készpénzből áll.

14.3. Az egyesület bevételei tagdíjból, egyéb díjból, a szervezet alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint esetleges gazdálkodó szervezetektől, vagy más támogatásból,

pályázati forrásokból és egyéb bevételekből állnak.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog a szervezet mindenkori elnökét, jelen idő szerint dr Schmidt Lászlót és gazdasági alelnökét, dr Tóth Gellért egyesületi elnökhelyettest, önállóan illeti meg.

14.4 Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

15.§  AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

15.1. Az egyesület megszűnik ha,:

 1. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
 2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
 3. a tagok kimondják megszűnését, vagy
 4. az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesület jogi személyt a nyilvántartásból törli

e.)     az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

A fenti c.) és e.) pontban jelzett megszűnésről szóló döntés az egyesület közgyűlésének kizárólagos hatásköre, melynek során ¾-es szótöbbséggel hoz határozatot.

Jogutódlással történő megszűnés esetén az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

15.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

A közhasznú szervezetről, szervezetekről, a részére vagy részükre átadandó vagyonról a közgyűlés dönt egyszerű szavazattöbbséggel.

A közgyűlés ilyen irányú döntése hiányában a Pécsi Törvényszék határozza meg azon közhasznú szervezetet, amelyhez a vagyont juttatja.

16.§  VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1 Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013.évi V. törvény, valamint a 2011 évi CLXXV. tv rendelkezései az irányadóak.

16.2 Az egyesület elnöke meghatalmazza dr. Schmidt Gábor ügyvédet jelen módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű alapszabály megszerkesztésével, a Pécsi Törvényszékhez történő

benyújtással.

ZÁRADÉK:

Az Alapszabály  m ó d o s í t á s á t , valamint a módosítást tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályt az egyesület a   Pécsett, 2020. 09. 15.  napján megtartott közgyűlésen  8/2020.(09.15.) valamint a 12/2020.09.15. számú Közgyűlési Határozataival nyílt szavazást követően egyhangúlag elfogadta.

P é c s, 2020. november 17.

.Dr.Schmidt László s.k.

„BASTEI” Baranya-Steiermark Baráti Egyesület ( Freundschaftsverein ) elnöke,

dr Schmidt László

A módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt okiratot szerkesztettem és ellenjegyezem:

P é c s, 2020. november 17.

 

Dr. Schmidt Gábor   ügyvéd