2018. április 25. közgyűlés JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

a „BASTEI” Baranya – Steiermark Baráti Egyesület személyes részvétellel megtartott évi rendes közgyűléséről

Időpont: 2018.április 17. napján 17.00 órakor
Helyszín: a Maláta Bisztró (Pécs Xavér u.19. szám )
Jelen van: a mellékelt jelenléti íven szereplő 50 tag

Dr. Schmidt László elnök köszönti a megjelenteket. Ismerteti az 1.napirendi pontot: a határozatképesség megállapítása. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a jelenléti ív szerint a taglétszám 95 fő, jelen van 50 fő, ezért a közgyűlés határozatképes.

Dr. Schmidt László ismerteti a 2.napirendi pontot: Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás. A közgyűlés levezetését vállalja, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Svasticsné Bogáthy Zsuzsannát, hitelesítésre Garadnayné Dónát Ágnes és Tencz János tagokat. Érintettek a felkérést elfogadták.

Kéri a tagokat, amennyiben más javaslatuk van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az:

1/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

levezető elnöknek dr Schmidt Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek Svasticsné Bogáthy Zsuzsannát, hitelesítőnek Garadnayné Dónát Ágnest és Tencz Jánost megválasztotta.

dr. Schmidt László ismerteti a 3. napirendi pontot: Napirend elfogadása

Tagok a meghívóban tájékoztatást kaptak a napirendről. A napirendet változatlan formában javasolja, figyelemmel arra is, hogy a meghívóban nem közölt napirendben érvényesen szavazni nem lehet.

Kéri a tagokat, hogy további javaslatukat tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

2/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

a közgyűlés a napirendet elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 4. napirendi pontot: Az egyesület elnökségének éves beszámolója

2017. évről. Tájékoztatja a tagokat az egyesület bevételeiről, részletezve jogcímenként és

összegszerűen Az egyesület kevés pénzből gazdálkodik.

A fontosabb adatok 2017. évben: Bevételek: tagdíj: 99.600 Ft, pályázat alapján 230.000 Ft- hoz jutott az egyesület, 1 %-os adó átutalása miatt majdnem 83.000 Ft, egyéb bevétel: ( kamat és NAV-tól ) 6062 Ft, összesen: 418.612 Ft

kiadások: 200.000 Ft, ami a terem bérlet, posta költség, bankköltség, szolgáltatások számlái alapján kerültek kifizetésre, ezt az ellenőrző bizottság rendelkezésére bocsátottuk.

Az elnök ismerteti a 2017-es évben megtörtént rendezvényeket, azokról érkezett visszajelzéseket(ez azonos a közhasznúsági jelentésben leírtakkal ) 1.-sz. melléklet

Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

3/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés az elnökség éves beszámolóját elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti az 5.napirendi pontot: Gazdasági alelnök beszámolója 2017. évről. Felkéri dr Tóth Gellértet az előterjesztésre.

Dr Tóth Gellért: részletesen ismerteti az egyesület bevételeit képező összegeket, amelynek 3 fő forrása a személyi jövedelemadó 1 %-a, pályázati úton nyert támogatás, ezen felül a tagdíj.

A 2017. évet pénzügyileg jónak mondhatjuk, hiszen pénzügyi egyensúlyunk megmaradt, minden kiadásunkat fizetni tudtuk, az egyesület kb. 200.000.- Ft –val pozitívan zárta az évet. Bevételeink és a pályázati támogatás megérkezett, ez a pályázatban megjelölt feladatok költségeit fedezte.

Tagdíj fizetés nőtt a 2016 évhez képest, 99.600 Ft folyt be ezen a címen. Akik még nem egyenlítették ki tartozásukat azok akár most is, de a közeljövőben is pótolhatják elmaradásukat. A két éve nem fizetőket felszólítottuk, sokan rendezték a tartozásukat, akik a felszólítás ellenére sem fizettek, az elnökség indítványozni fogja kizárásukat, ezt a 9.) napirend alatt tárgyaljuk. Taglétszámunk a mai nap 95 fő.

Kiadásaink vázlatosan: a terembérlet a nagyobb kiadások között szerepel, ami éves szinten 60.000.- Ft, pályázat írás miatt kifizettünk 30.000 Ft- ot, posta költség 10.000.- Ft, tagdíj fizetési kötelezettségünk kerekítve 23.000.- Ft, az AÖWB világszervezet részére, honlap karbantartása 60.000 Ft, bankköltség 16.000 Ft, az egyéb költségekkel együtt összesen: 249.000 Ft. A számlákat az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátottuk, hogy azokat ellenőrizze. Amennyiben kérdés van, arról tájékoztatást ad.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a :

4/2018. ( 04.17. ) sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés a gazdasági alelnök beszámolóját elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 6.napirendi pontot: A felügyelő szerv beszámolója. Felkéri Márton Lászlót az előterjesztésre.

Márton László: a felügyelő szerv megkapta a számlákat, azokat tételesen ellenőrizte. Megállapítható, hogy az előterjesztés az iratoknak megfelelő, ezért a beszámolót elfogadásra javasolja.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az:

5/2018. ( 04.17. ) sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés a felügyelő szerv jelentését elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 7.napirendi pontot: A 2017 éves költségvetés meghatározása. Tagok tájékoztatást kaptak az egyesület 2017. évi működéséről az azzal kapcsolatosan felmerült kiadásokról. Meghallgatták a gazdasági alelnök, valamint a felügyelő szerv véleményét is.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

6/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés a 2017. évre szóló beszámolót elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 8.napirendi pontot: Közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása. Tájékoztatja tagokat, hogy az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi az alapszabály szerint:

  • egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés, betegség megelőzés,

  • ifjúságot érintő drog – és alkoholproblémák megelőzése

  • A kulturális szolgáltatás keretében az egyesület Steiermark és Baranya megye kulturális, tudományos életét és értékeit ismerhette meg Neumarktban egy nagyon érdekes előadássorozat keretében.

  • A helyi turizmus keretében több kirándulást szerveztünk.

Tájékoztatja tagokat a 2017 évi rendezvényekről, ahol nemcsak a tagok, de jelentős számban nem egyesületi tagok is részt vettek, akik az egyesület honlapján szerezhettek tudomást a programokról. A közhasznú mellékletet a jegyzőkönyvhöz csatoljuk, azt az előírt formában határidőben benyújtjuk.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel, javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 50 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

7/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés a közhasznú beszámolót elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 9.napirendi pontot: A tag kizárása, a tagsági jogviszony törlése, tagsági díj 2 évet meghaladó elmaradása miatt. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy az alapszabály 6.1.pontja szerint a tag köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni, mely jelen idő szerint évi 1.200.- Ft azzal, hogy ezen összeget legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig tartozik –nyugtaadás ellenében -készpénzben megfizetni.

7.1. dd.) pontja szerint az egyesület tagjának tagsági viszonya törlésre kerül, ha a tag tagsági díját 2 év tekintetében nem fizeti meg.

A tagdíj nem fizetése miatt az egyesület titkára írásban felszólított 12 tagot tartozásuk 15 napon belüli megfizetésre. A felszólítást követően többen rendezték tartozásukat, de voltak, akik nem fizettek, ezért az elnökség kezdeményezi a tagsági jogviszonynak a közgyűlés általi törlését.

Az érintett tag a közgyűlésen hozott határozat meghozataláig észrevételt, védekezést terjeszthet elő.

A tagokat a közgyűlés idejéről tájékoztattuk, az a web oldalon is meghirdetésre került. A tagok a közgyűlésen nem jelentek meg, képviselővel nem képviseltették magukat.

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a tagsági jogviszony felmondását, a tag kizárását és tagsági jogviszonya törlését kimondó határozatot a közgyűlés egyszerű többséggel hozza meg, melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, továbbá azon felhívást, hogy a határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a bíróság előtt jogorvoslati kérelem előterjesztésére van lehetőség. A határozatban utalni kell arra, hogy a határozat bíróság előtti megtámadásának halasztó hatálya nincs.

A határozatot legkésőbb 8 napon belül az egyesület titkára ajánlott levélben, postai úton küldi meg az érintett tag részére. A jelen közgyűlésig elmaradt tagdíjjal rendelkező tagok:

Dráb Iván és neje, Gajdon Zsuzsa, Märcz Mónika, dr. Rétsági Erzsébet, dr. Roisz András és neje, Varga Lászlóné

Az elnökség kezdeményezi a tagok kizárását.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevétel, javaslat van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:

Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 43 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

meghozta a

8/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

A közgyűlés Dráb Iván és neje, Gajdon Zsuzsa, Märcz Mónika, dr. Rétsági Erzsébet, dr. Roisz András és neje, Varga Lászlóné tagok tagsági viszonyát törli. Felkéri az egyesület titkárát, hogy a közgyűlési határozatról a fellebbezési lehetőségről a tagokat értesítse.

dr. Schmidt László ismerteti a 10.napirendi pontot: a 2018 – as költségvetés ismertetése. Felkéri dr Tóth Gellértet a napirend ismertetésére.

Dr Tóth Gellért: tájékoztatja jelenlévőket 2018-ban is az egyesület bevételeit képező 3 fő forrással számolunk a személyi jövedelemadó 1 %-a, ( most már név szerint is lehet megjelölni a támogató nevét, ) pályázati úton megint remélünk támogatást, ezen felül a tagdíjjal számolunk. Tagdíjként mintegy 100.000 Ft- ot tervezünk, reméljük idén is pályázat útján kapunk támogatást a 2017 évhez hasonlóan 250.000 Ft- ot tervezünk, 1 %-os adó átutalás címén 70.000 Ft- ot terveztünk.

Kiadások közül ismét 60.000 Ft irodabérlettel számolunk, ami még felmerül a pályázat elkészítése 30.000 Ft, tagdíj, honlap készítés, irodaszer, postaköltség, terveink szerint 250.000 Ft kiadással számolunk. Bízunk abban, hogy az egyesület a 2018 évet is pozitív eredménnyel zárja, ehhez kéri, hogy a tagok adójuk 1 %-át ajánlják fel az egyesületnek.

dr. Schmidt László Kéri a tagokat, hogy amennyiben további kérdés, észrevételük van, azt tegyék meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatosan további javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 48 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta a:

9/2018. ( 04.17. )sz. közgyűlési határozatot.

a közgyűlés a 2018. évi költségvetésre vonatkozó tervezetet elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 11.napirendi pontot: egyebek

a,: Neumarkti Európaházzal kapcsolatos változások ismertetése:

az eddigi lehetőségünk Hofmeister Christa nyugdijbavonulásával, ill. az Európaház tevékenységének újj szerkezetével kapcsolatban az eddigi lehetőségünk megszűnt. Christa kérdezte, hogy egy un.

„ búcsú-hét”re lenne-e igény, Ha igen akkor azt még ő megszervezi Neumarktban.

A jelenlévők közül 15-fő jelentkezett erre a kirándulásra. Az elnök bejelenti: amennyiben 20 fő összejön akkor megszervezik ezt az un. „búcsú.hetet”

b.:a honlap megújítása:

az elnök bejelenti, hogy a honlapunk több mint 25 éves, ennek modernizálása, könnyebb kezelhetősége céljából felvette a honlapot szerkesztő és fenntartó Reichert Tamáásal kapcsolatot. Egy előzetes terv elkészült. A vezetőség a következő vezetőségi ülésen tárgyalhatja ezt a témát.

b.: programjavaslatok, változtatások 2018 évre.

A 2018-as év programja januárban elkészült. Változtatásokra javaslatok érkeztek, melyeket a titkár e.mail-en ismertetett a tagokkal.

d. Panasz , miszerint két tagunk nem rendelkezik e.mail címmel,s nem kapják meg időben a híreket.

Az elnök felszólítja az Egyesület titkárát, hogy fentieket levélben értesítse a változásokról.

Dr. Schmidt László elnök megköszöni a résztvevők munkáját és a közgyűlést bezárja.